Zobrazit navigaci

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.


1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Mateřská škola Dačice jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce a je uložena v ředitelně školy. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

3. Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace
o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít:

  • písemně elektronicky na e-mailové adrese: oznamovatel@msdacice.cz
  • v listinné podobě na adresu: Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
  • nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
  • telefonicky

buď

- škole, nebo

- ministerstvu spravedlnosti.

4. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

5. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.

6. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení.

7. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

8. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.

9. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.

10. Pro oznámení lze využít formulář, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formulář pro oznamování protiprávního jednání 


ke stažení zde:

 Formulář pro oznamování protiprávního jednání.docx

Formulář pro oznamování protiprávního jednání.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Určení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona


Ředitel školy jako povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu paní

Dagmar Kopeckou


a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných nezbytných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti – bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.