Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program "Svět kolem nás".
Využíváme přírodního prostředí a přímých prožitků dětí.

Charakteristika vzdělávacího programu

 • Zpracovaný Školní vzdělávací program „Svět kolem nás“ vychází ze záměrů RVP pro předškolní vzdělávání, z koncepčního záměru organizace Mateřská škola Dačice a SWOT analýzy a umožňuje pracovat tvořivě s uplatňováním odborné kvalifikace.
 • Školní vzdělávací program využívá přírodního prostředí k vytváření elementárních základů pro otevřený a odpovědný postoj člověka k životnímu prostředí. 
 • Každoročně je aktualizován třídní vzdělávací program, který vychází z ŠVP na stanovené období.
 • Vzdělávací program zahrnuje komplexní nabídku vzdělávání pro děti od 2 do 6 let s hlavním cílem:

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Ve své koncepci vychází z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy, založeném na individuálním přístupu k dítěti v podmínkách, které vytváří heterogenita skupin a partnerská spolupráce s rodinou.

 • Je vytvořen tak, aby pomáhal dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, pomáhal získávat pohled na svět a získávat aktivní postoj k němu. Snažíme se o co největší využití vlastních prožitků dítěte, k tomu využíváme přímých kontaktů dítěte s daným vzdělávacím tématem – okolní přírodu a prostředí.
 • Všem dětem nabízíme různorodé aktivity: taneční, pohybové a výtvarné aktivity, výlety, návštěvy knihovny, divadelní představení, výstavy v muzeu, spolupracujeme s ostatními MŠ v Dačicích.

Myšlenkou naší školy je rozvíjet u dětí fyzickou a sociální samostatnost a osvojit si kompetence, které jsou důležité v jejich budoucím životě.

Obsahem vzdělání je vše, co dítě obklopuje, co je pro něj potřebné a užitečné.

 • Témata jsou volena tak, aby byla rozmanitá, ale respektovala přirozený cyklus ročních období a využívala i společenských situací, svátků a slavností.
 • Charakteristika a cíl každého bloku objasňuje, co chceme děti naučit, na co se zaměřujeme, ale zároveň nám dává možnost jít svou cestou.
 • Každý integrovaný blok přispívá k rozvoji a učení dítěte ve všech oblastech (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální).
 • Obsah bloků je naznačen rámcově tak, aby umožňoval pedagogům přizpůsobit se při plánování své práce konkrétním dětem s ohledem na jejich aktuální zájmy, úroveň dosavadních znalostí a také na věkové složení ve třídě.    
 • Naším cílem ve vzdělávání je rozvíjet celou dětskou osobnost, přinášet dětem nejenom zkušenosti a poznatky, ale také rozvíjet jejich tvořivost, fantazii, umožňovat jim získávat praktické dovednosti, rozvíjet fyzické a psychické schopnosti, učit je vnímat základní lidské, morální a společenské hodnoty a tyto hodnoty přijímat.
 • Současně dětem umožňujeme vytvářet a zaujímat postoje k sobě i svému okolí a učit je žít ve společenství s ostatními, vytváříme harmonické a radostné prostředí.

5.1      Využití mateřské školy pro ozdravné a pohybové aktivity

 • Poznávací tematicky zaměřené vycházky v okolí MŠ
 • Využití dopravního hřiště u MŠ
 • „Děti do bruslí“ – výuka bruslení

5.2    Projekty

 • „Děti do bruslí“ – výuka bruslení
 • „Mami, tati povídejte si se mnou“ – logopedická prevence
 • „Hurá, půjdu do školy“  - interaktivní setkávání rodičů, dětí a učitelek -  školní  připravenost
 • „Chodím, jezdím bezpečně“
 • „Máme rádi zvířata“
 • Účast celostátního projektu „Ukliďme svět“

            Cílem vzdělávací nabídky je: 

            - rozvoj řeči, myšlení a poslechu – reprodukčních schopností

            - podílet se na kolektivních činnostech

            - rozvoj dalšího učení

            - orientovat se v multikulturním prostředí

5.3    Tradiční akce školy pro děti:   

 Pouštění draků

 Oslava Halloweenu

 Tvořivé dílny pro děti a rodiče

 Hravá odpoledne pro děti a rodiče – s ukázkou „Hrátky s angličtinou“

 Mikulášská nadílka s besídkou

 Posezení u stromečku s rodiči

 Hravá odpoledne s rodiči „Mami, tati, pojďte si hrát“

 Dětský karneval

 Masopustní průvod po vesnici

 Vynášení Morény

 Den otevřených dveří pro nové děti

 Besídka ke Dni matek

 Oslava MDD

 Filmová a divadelní představení dle nabídky

 Rozloučení s předškoláky

5.5    Prostředky a formy vzdělávání      

Upřednostňujeme zejména takové formy vzdělávání, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, aktivní účasti dítěte, prožitkovém učení a hře, zpravidla individuálně, ve dvojicích a ve skupinách.

Dbáme na to, aby byl vyvážen poměr spontánních a řízených aktivit.

Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení.

Vychází ze zájmu, hravosti, dětské zvídavosti a potřeby objevovat, experimentovat.

Formy vzdělávání: pohybové aktivity, volné hry a hry s pravidly, námětové hry na něco a na někoho, smyslové Kimovy hry, konstruktivní hry, dramatické hry, jazykové hry a cvičení, komunitní kruhy, diskuse, skupinové činnosti, individuální práce, práce ve dvojicích, frontální práce, psychomotorická cvičení, práce s přírodním materiálem, výtvarné, pracovní, hudební a tvořivé činnosti, tělovýchovné činnosti a experimentace s materiály, terénní vzdělávání.

Využíváme metody pokusu, omylu, pozorování, rozhovoru, popisu.

Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.

Podporujeme předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, grafomotoriku, polytechniku.

Věnujeme se systematicky logopedické prevenci.

Rozšiřujeme pohybový program pro děti.

Seznamujeme se IT technikou - tablet, počítač – „Hrajeme si a učíme se“, interaktivní program pro předškolní vzdělávání.

Využíváme finanční prostředky v rámci digitalizace do škol na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí – robotika. 

6.  Vzdělávací obsah 

Struktura integrovaných bloků:   Vyprávění skřítka Podzimníčka

                                                           Toulky zimní krajinou

                                                           Haló, haló, kde jsi Jaro?

                                                           Prázdniny nás neminou

Věková skupina: pro děti 2 – 6 leté

6.1 Vyprávění skřítka Podzimníčka

Časový rozsah: 12 týdnů

Charakteristika bloku

Na začátku školního roku se zaměřujeme především na seznámení dětí s prostředím MŠ, s učitelkami, dětmi a všemi zaměstnanci MŠ.

Postupně se děti seznamují s životem v MŠ, společně utváříme pro děti srozumitelná pravidla soužití.

Zaměřujeme se především na sebeobsluhu, samostatnost, avšak respektujeme věkové a individuální zvláštnosti každého dítěte.

Děti se seznamují s tím, co se děje na podzim „Vyprávění skřítka Podzimníčka“ pomocí prožitků, vycházek, výtvarných, hudebních, pohybových a jiných činností.

Názvy jednotlivých témat a podtémat v TVP napovídají o svém obsahu.

Cíle pro dané období

Rozvíjet schopnosti samostatně a dobře vykonávat běžné denní činnosti, vést děti k sebeobsluze, zdokonalovat motoriku (koordinace ruky a oka, koordinace slova, zpěvu a pohybu….).

Poznávat nové prostředí, seznamovat se spolu navzájem i se sebou samým (uvědomovat si, kam patřím, a že mohu být dobrým kamarádem).

Rozvíjet mezilidské vztahy, seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému, k pobytu v MŠ.

Individuálním přístupem a respektováním potřeb dětí spoluvytvářet prostředí, do kterého se děti těší. Podílet se, aby se dítě postupně a pozvolna začlenilo do života v MŠ.

Rozvíjet osobnost dítěte a probouzet v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, seznamovat se s životním prostředím a jeho ochranou.

Vzdělávací nabídka 

 • Po prázdninách se společně budeme seznamovat se svými kamarády, s novým prostředím, budeme navazovat přátelství a začleňovat se do kolektivu.
 • Postupně se budeme seznamovat s charakteristickými znaky podzimu.
 • Povedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě.
 • Budeme si vyprávět o vlaštovkách, pavoučcích, o lese, zvířátkách a jedlých či jedovatých houbách.
 • Při pobytu venku si pohrajeme s přírodninami.
 • Přiblížíme dětem poznatky o podzimním ovoci a zelenině, společně si budeme všímat dozrávání ovoce a zeleniny v zahrádkách, sklízení úrody na polích.
 • Další činnosti dle témat se týkají draka, s ním budeme třídit, počítat, poznávat, pojmenovávat, rytmizovat geometrické tvary. Zahrajeme si na básníky při hledání rýmů…
 • K podzimu neodmyslitelně patří změna v přírodě a děti si uvědomí pestrou paletu barev.
 • V době dešťů a plískanic seznámíme děti s podzimním počasím, které si předvedeme i hrou na rytmické nástroje.
 • S podzimem se rozloučíme s medvídky, veverkou, ježkem, poznáme, jak se na zimu chystají lidé, zvířátka a příroda. Při různých hrách se děti zapojí smysly tříděním, počítáním, poslechem, zpěvem, rytmizací.

Očekávané kompetence na konci předškolního období, kterých dítě postupně dosahuje

Vyjadřuje se pomocí hudebně pohybových činností.

Těší se z nových zážitků.

Navazuje dětská přátelství, dodržuje pravidla soužití.

Snaží se zařadit mezi své vrstevníky.

Vnímá změny v přírodě vlivem podzimu. 

6.2 Toulky zimní krajinou 

Časový rozsah: 12 týdnů

Charakteristika bloku

Tento blok je zaměřen na život ve společnosti. Společně prožíváme své radosti i starosti, necháme se unášet kouzlem Vánoc – tradice, advent, zvyky.

Poznáváme život ve městě i na vesnici.

Vedeme děti k porozumění zákonitostí přírody a její ochraně, rozvíjení schopnosti přizpůsobovat se změnám v přírodě.

Vedeme děti, aby se chtěly učit, aby dovedly ocenit sebe i své kamarády, umět si navzájem pomáhat, vést dialog.

Vážíme si práce druhých, zajímáme se o dění kolem sebe, rozvíjíme dětskou představu o základních lidských hodnotách.

Cíle pro dané období

Osvojit si praktické dovednosti přiměřené věku dítěte.

Rozvíjet poznatky, dovednosti a schopnosti nasloucháním a objevováním, vést děti k odvaze, ukázat, co všechno dokáže.

Poznávat sebe sama ve vztahu k ostatním, podporovat důvěru a sebedůvěru.

Rozvíjet společenský a estetický vkus.

Zajistit citový prožitek, radost a pohodu.

Uvědomovat si vlastní tělo, rozvíjet a užívat všechny smysly, osvojovat si poznatky dovednosti týkající se zdraví, bezpečí.

Poskytnout prostor k tvoření a rozvíjení představ, posilovat poznávací city jako je zvídavost, zájem o činnost, radost z aktivity, z objevování a z osvojování si nových poznatků a dovedností. Vytvářet situace, ve kterých se může dítě samo rozhodovat.

Rozvíjet citlivost a toleranci k druhým, učit se respektovat svobodu druhého, vést děti ke spolupráci a vzájemné pomoci.

Radostnými prožitky dětí rozvíjet schopnost žít ve společenství kamarádů a uvědomit si, že zde mohou spolupracovat a spolupodílet se. 

Vést k porozumění zákonitosti přírody a její ochraně, rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se změnám v přírodě, poznávat živou i neživou přírodu.

Vzdělávací nabídka

 • V předvánočním a vánočním období se budeme seznamovat s adventní přípravou, budeme si vyprávět o Mikuláši i čertech.
 • Učit se básničky, písničky, pokusíme se ho nakreslit, vyrobíme si peklo, čertovské a mikulášské masky, napodobíme čertí pohyb.
 • Navštíví nás Mikuláš s čertem.
 • V dalších dnech, kdy se děti těší na blížící se Vánoce, si vyrobí jednoduché přání a malý dárek pro radost, zapojí se do pečení a zdobení cukroví.
 • Děti si uvědomí, že se dárky nejenom dostávají, ale i dávají.
 • Atmosféru si zkrátíme a zpříjemníme slavnostní výzdobou třídy, zpěvem vánočních koled, poslechem vánočních pohádek.
 • Děti si vysloví svá vánoční přání, seznámí se s betlémským příběhem, s tradicemi Vánoc, s vánočními zvyky.
 • Několik dní před Štědrým dnem k nám do MŠ přijde Ježíšek, přinese stromeček a dárečky.
 • Na besídce pro rodiče a prarodiče děti předvedou, co všechno se během pár měsíců naučily.
 • Děti se seznámí s novými hračkami a budou se těšit na prožití vánočních svátků s rodinou.
 • Po Vánocích se zaměříme na charakteristické znaky zimy a při pokusech se sněhem se seznámíme s vlastnostmi sněhu, které využijeme při pobytu venku.
 • Hrami a závody v oblékání si připomeneme, jak se chráníme před zimou a co si oblékáme.
 • Mrazíci si s dětmi osvojí zimní písničky, básničky, pohádky a hry, zkusí vyjádřit zimu různými výtvarnými technikami.
 • Se sněhuláčkem si budeme povídat o zimních sportech, o tom, jak zimu prožívají zvířátka a příroda.
 • Pomůžeme se starat o ptáčky sypáním zrníček do krmítka, zvířátkům doneseme nasbírané kaštany a žaludy.
 • Poznáváme své tělo, jeho části a jejich důležitost zajímavými hrami. Pomocí pohádek budeme hledat v různých situacích dobro i zlo, pomáhat kamarádovi v nouzi a snažit se rozvíjet dětská přátelství.
 • Masopustní dobu oslavíme maškarním karnevalem, děti se promění ve veselé postavičky, společně si zatancují a zasoutěží.

Očekávané kompetence na konci předškolního období, kterých dítě postupně dosahuje 

Zvládá sebeobsluhu, osobní hygienu a jednoduché pracovní úkony.

Vnímá a prožívá slavnostní atmosféru, umí se vcítit do očekávání.

Dokáže se oprostit od projevů sobectví.

Vyjadřujeme se prostřednictvím výtvarných a hudebně pohybových dovedností.

Má poznatky o sobě a o své rodině.

Uvědomujeme si své tělo, důležitost jeho částí, dbá o své zdraví a bezpečnost.

Dokáže se bez problémů odloučit na určitou dobu od svých blízkých, odpovídá za své jednání ve známých situacích.

Komunikuje vhodně s dospělým, respektuje ho.

Má představu o tom, co je dobře, co špatně, co se smí a nesmí.

Zná základní znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. 

6.3    Haló, haló, kde jsi Jaro?

Časový rozsah: 11 týdnů

Charakteristika bloku

Na jaře se probouzí naše planeta Země, která je naším domovem, a proto ji musíme chránit a dobře se o ni starat.

Zaměření bloku je na probouzení naší přírody, tradice jara, poznávání květin, zvířat, mláďat a živočichů.

Obohacovat a prohlubovat dětské představy pozorováním, prožitkem rozvíjet estetické cítění.

Cíle pro dané období

Zlepšovat sebeobsluhu, péči o sebe samu, rozvíjet vlastní identitu a vytvářet zdravé životní návyky a postoje v návaznosti na rodinnou výchovu.

Obohacovat a rozvíjet jazykové vyjadřování, povzbuzovat fantazii a představivost dítěte, rozvíjet paměť, tvořivé myšlení a sebe vyjádření.

Umožnit dítěti samostatně se rozhodovat a nést za svoji volbu zodpovědnost, poznávat důsledky svého chování

Usnadnit dětem poznání, že každý někam patří a v určité společnosti (ve třídě, v rodině, ve skupině mezi vrstevníky) se musí řídit určitými pravidly, podporovat kladné, kamarádské vztahy k ostatním.

Osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije, seznámit se s nejbližším okolím, rozvíjet prožitkové učení (exkurze, besedy…).

Uvědomit si, že svět má svůj řád, který je rozmanitý a pozoruhodný, a to jak svět přírody (rostliny a živočichové), tak i svět lidí.

Rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, k místu, ve kterém dítě žije.

Vzdělávací nabídka

 • Začátkem jara děti přivítají probouzející přírodu, společně budou pozorovat změny, které s jarem souvisejí.
 • Seznámí se s bezpečností na silnici, s významem a názvy dopravních značek, druhy dopravních prostředků.
 • Těšení na velikonoční svátky vyplníme velikonočními zvyky, koledami, jarními písničkami a koledováním s pomlázkami.
 • Děti si vyrobí zvířátka z vajíček, nabarví vajíčka různými výtvarnými technikami, nebo si vyrobí travnatého jarního panáčka.
 • Zasejeme si jarní osení a budeme trpělivě čekat a pozorovat pokus růstu.
 • Přivítáme domácí zvířátka jejich narozená mláďátka, děti si připomenou jejich správné názvy, způsob života, uvědomí si jejich užitek a poznají, jak se o ně staráme.
 • Maminkám přichystáme překvapení a vyrobíme jim dáreček a přáníčko. Budeme si povídat o tom, jaké je to u nás doma, přiblížíme si rozdíl ve městě a na vesnici.
 • Hádankami, názornými ukázkami se děti seznámí s různými povoláními.
 • Jarní období zakončíme poznáváním života včeliček, motýlů, berušek a dalšího hmyzu. Při pobytu venku je budeme pozorovat, zahrajeme si zajímavé hry.
 • Seznámíme se s různými druhy květin, léčivými rostlinami.

Očekávané kompetence na konci předškolního období, kterých dítě postupně dosahuje 

Zvládá jemnou motoriku, umí zacházet s nůžkami, papírem, a grafickým materiálem.

Umí pozorně poslouchat, nemluvit, když mluví někdo jiný

Vnímá, co si druhý přeje a potřebuje.

Dodržuje pravidla her, domluví se na společném řešení.

Má poznatky o místě, kde žije, orientuje se v okolí bydliště.

6.4   Prázdniny nás neminou

Časový rozsah:  5 týdnů

Charakteristika bloku

Blíží se prázdniny, doba pobytu v přírodě, dovolené – bezpečnost.

Oslava Svátku dětí.

Voda je důležitý zdroj našeho života – koloběh vody v přírodě, důležitost čistoty a dostatku vody, neměli bychom být lhostejní.

S vodou je spojeno několik ekosystémů (rybník, řeka, moře).

Vedeme děti, aby si uvědomovaly, v jakém prostředí žijí a jak ho mohou zlepšovat – podporujeme jejich nápaditost, fantazii, představivost i hledání s využitím dosavadních zkušeností.

Cíle pro dané období:

Posilovat fyzickou a psychickou zdatnost.

Povzbuzovat k bádání, k iniciativám a tvořivosti, rozvíjet schopnosti sebeovládání.

Všestranně rozvíjet osobnost při různých aktivitách během dne, rozvíjet schopnost projevovat se spontánně.

Poznávat kulturu a způsob života v jiných zemích.

Podporovat vztah ke kultuře a umění, umět se projevit a vyjádřit ve všech jeho podobách.

Vzdělávací nabídka

 • Léto zahájíme oslavou Dne dětí, prožijeme radost při dětských soutěžích, děti si vyzkouší svoji obratnost, pohotovost a šikovnost při plnění úkolů, prožijí s kamarády radostný den, za který si zaslouží sladkou odměnu a medaili.
 • Nad knížkami a encyklopediemi si připomenou způsob života exotických zvířat, jejich názvy a povíme si zážitky z návštěvy ZOO s rodiči.
 • Zajdeme si na louku a k rybníku, kde se seznámíme se způsobem života broučků, rozmanitého hmyzu a zvířátek, které žijí v jeho okolí.
 • Návštěva z městské policie nás seznámí s pravidly silničního provozu, s bezpečností při pohybu na ulici a při přecházení vozovky, děti bude zajímat prohlídka policejního auta.
 • Před prázdninami se s dětmi rozloučíme básničkami, písničkami, tanečky, které jsme se naučili, společně si popovídáme o prázdninových plánech a přípravách a popřejeme si veselé prázdniny.

Očekávané kompetence na konci předškolního období, kterých dítě postupně dosahuje

Zvládá pohybové dovednosti při překonávání překážek, umí házet a chytat míč.

Chápe základní matematické pojmy, má bohatou slovní zásobu.

Umí se dělit o hračku, pomůcky, pamlsky.

Umí malovat, kreslit, modelovat, konstruovat.

Má poznatky o přírodě, ví, že všechno se mění a vyvíjí.