Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Principy vzdělávání v naší mateřské škole jsou postaveny na budování základů pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se musí vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti.

MOTTO: "Kouzelná slovíčka, otevírají srdíčka".

V rámci tohoto ŠVP jsme si zvolili takové cíle, které budou v dnešní rychle se měnící době pro děti obzvlášť potřebné:

Mezi naše hlavní cíle patří naučit děti:

 • Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat.
 • Kriticky myslet, umět si zvolit a nést za svou volbu odpovědnost.
 • Rozpoznávat problémy a řešit je.
 • Být tvůrčí, mít představivost.
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství a prostředí, které ho obklopuje
 • Podporovat zdraví a tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu.
 • Zajímá se o vše, co jej obklopuje, chce znát a porozumět věcem ze svého okolí
 • Je samostatné a připravené pro vstup do základní školy
 • Být ohleduplné k ostatním

K dosažení těchto cílů využíváme různých forem a metod práce. Podstatou je aktivní účast dítěte, založená na smyslovém vnímání, prožitkovém a prosociálním chování, které provádíme ve skupinách i individuálně. Vše probíhá formou hry a tvořivosti. Aby mohly být cíle naplněny, je nezbytné organizačně přizpůsobit prostředí třídy – obzvláště herna je prostorná a umožňuje přemisťování jednotlivých hracích koutků, jejich ubírání či přidávání (látkový domeček, divadélko, domek pro panenky...)

Životospráva dětí

Děti docházející do školky mají nárok odebrat tři jídla denně (přesnídávka, oběd, odpolední svačina). Z důvodu změny legislativy si děti svačinku neodnášejí domů. Jídelníček je připraven dle platných výživových norem, s vedením MŠ je vždy aktuálně konzultován.  Je pestrý a zahrnuje dostatek ovoce a zeleniny, cereálií i celozrnného pečiva. Naší snahou je u dětí vypěstovat základy zdravého životního stylu. Děti mají celé dopoledne k dispozici nakrájené ovoce nebo zeleninu.

Vlastní školní jídelna umožňuje úzkou spolupráci a reakci na potřeby školy. Zásobování kuchyně je obtížnější (v místě není prodejna potravin), suroviny je nutné nakupovat a dovážet z Dačic. Kuchařka pružně reaguje na mimořádné situace a přizpůsobuje jim druh jídla i dobu jeho podávání. Interval mezi jednotlivými jídly nepřekračuje 3 hodiny.    

Dbáme na dodržování společenských a hygienických návyků při jídle. Děti mají vždy na jídlo dostatek času. Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor. Stravují se společně s dětmi, jsou jim vzorem při jídle i pitném režimu. Každé dítě má své místo s nalepenou značkou či jménem a dle svých schopností a s přihlédnutím k věku je vedeno k samostatnosti v obsluze při servírování jídla a určování množství, které sní. Děti zásadně do jídla nenutíme a vždy mají možnost výběru.

Svačina je tento školní rok podávána všem současně. Hlavně z důvodu věkového složení a nutnosti dopomoci některým dětem. Průběžnou svačinu jsme tento rok zkoušeli měsíc a neosvědčila se. Některé děti nedokázaly samostatně zvládnout hygienu, nedokáží se sami obsloužit a v neposlední řadě nechtějí svačit. Snažíme se, aby si před tím, než jdou svačit sklidili po sobě hračky, došli si na WC a umyli si ruce. Malým dětem jsme nápomocny. Děti si volí velikost své porce. Svačina je doba, pro zklidnění. Po svačině děti vědí, že bude následovat řízená činnost. Od prosince a pokud dovolí pandemická situace, mají předškoláci možnost sami si namazat pečivo.

Starší děti používají příbor, kdy opravujeme správné držení. Mladší děti se učí jíst lžicí. Všechny děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování. Mladším dětem pomáhá učitelka podle potřeby.

Ve třídě je stálá nabídka tekutin obměňovaná podle ročního období (teplé, studené nápoje) i podle druhu nápoje. Starší děti si nápoje nalévají samostatně, mladším pomáhá učitelka nebo starší kamarádi. Hrnečky jsou na nástěnném držáku a děti si je vrací na značku. Totéž platí také při pobytu venku. O stálé dodávání tekutin se stará provozní pracovnice. Je však třeba stále dětem připomínat nutnost častého a dostatečného pití.

Každý den po obědě je zařazována chvilka „Zdravé zoubky“, starší děti si nanáší pastu na kartáček samy, vždy za dozoru učitelky, která zároveň kontroluje správný postup čištění a vyplachování úst. Dbá tím na správné návyky ústní hygieny a pravidelnou péčí o chrup předchází kazivosti zubů. V letošním roce se aktivně zapojíme do projektu „Zdravé zoubky“. Tento program byl nabídnut všem rodičům. Ne všichni měli o něj zájem. Přihlášené děti se v dopoledních hodinách zúčastní postupně šesti lekcí s profesionální lektorkou a paní učitelkou jako dozor. Nepřihlášené děti budou mít řízenou činnost s druhou paní učitelkou.

Organizace vzdělávání

Provoz školy je každý všední den od 6.15 do 16.15 hod. Od školního roku 2019/2020 je z důvodu financování provoz o hodinu déle. Organizace chodu školy je podrobně rozpracována ve Školním řádu. Uvedený denní režim s časovým určením je doporučený, učitelky mohou činnost přizpůsobit potřebám a aktuální situaci ve třídě. 

Čas oběda je pevný a interval mezi jídly není delší než 3 hod. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb, zpravidla se děti schází do 8.00 hod. – z důvodu zabezpečení MŠ (zamknutí na kličku na dveřích).

Nově příchozím dětem je nabízen adaptační režim, spolu s rodiči se mohou zúčastnit činností třídy. Během dne jsou zařazovány spontánní aktivity, hry, řízené činnosti a doplňkové činnosti podle časového harmonogramu v organizaci dne. Každý den se děti zdraví při ranním rituálu, který vybírají děti společně s učitelkou.

Nejméně třikrát do týdne je zařazován komunitní kruh. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti podněcujeme k vlastní aktivitě.

Řízenou činnost organizuje zpravidla jedna učitelka, která pracuje se všemi dětmi-převážně aktivity v herně. Při práci u stolečků (grafomotorické cviky, pracovní listy, individuální úkoly) se zapojuje i druhá učitelka. Stále více se zaměřujeme na skupinovou a individuální výuku. Učitelka, přicházející na odpolední směnu, se ujímá převážně mladších dětí. Děti mají čas a prostor pro spontánní hru, mohou jí dokončit nebo v ní pokračovat např. v době kdy čekají na rodiče - pokud jdou domů, či po zkráceném odpočinku na lehátku.  Učitelky výběrem pomůcek a doplňků ke hře vytvářejí podnětné prostředí pro hru a řízenou činnost podle tematických celků. Vychází při tom z potřeb a zájmu dětí, respektují jejich individuální vzdělávací potřeby a možnosti.

Učitelky spolu vzájemně kooperují a aktivity pečlivě vybírají a rozdělují dle věku dětí. Při skupinovém vzdělávání učitelky dbají na vyváženost a pestrost nabídky aktivit a dávají prostor samotným dětem.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí /silný mráz, náledí, vítr/. Vycházky jsou většinou tématicky zaměřeny a děti při nich mají možnost samy objevovat, rozvíjet kooperativní hru a upevňovat dětská přátelství.

V letošním roce máme na plný úvazek asistentku pedagoga.

Spoluúčast rodičů

Rodiče mají možnost vstupovat do třídy při scházení a rozcházení dětí. Zajímáme se o jejich potřeby a nároky ve vztahu k MŠ, snažíme se s mírou a kvalitně uspokojovat potřeby dětí v MŠ a nároky rodičů. Snažíme se porozumět výchovným stylům v rodině a přizpůsobit jim své výchovně-vzdělávací záměry. Učitelka rovněž zjišťuje individuální potřeby dítěte. Písemnosti poskytnuté rodiči jsou uloženy mimo dosah nepovolaných osob do uzamčených zásuvek.

Rodiče se často otevřeně obracejí na učitelky s dotazy, ale i s požadavky.  Téměř všichni rodiče nově zapsaných dětí využívají systém adaptace dítěte koncem srpna. Pokud nastupuje dítě během roku, je vždy možnost adaptace po domluvě s učitelkami.

V naší mateřské škole máme k rodičům otevřený, partnerský a respektující přístup. Dlouhodobě se snažíme o vytvoření atmosféry vzájemné důvěry a spolupráce.  Osobně rodiče otevřeně informujeme o dění v mateřské škole, konzultujeme s nimi pokroky dětí ve výchově a vzdělání, změny v chování nebo potřebu odborné pomoci. Spolu s rodiči volíme optimální postup ve prospěch dítěte. 

Rodiče se mohou podílet na organizaci akcí pro děti organizovaných školou, umožňujeme rodičům účastnit se činností svého dítěte. Jsou informováni o výsledcích práce školy a plnění kurikula (schůzky, výroční zprávy ...).

MŠ zajišťuje i poradenský servis co se týče odkladů školní docházky v podobě screeningu předškoláků či návštěv psychologa, doporučení speciálního pedagoga, logopeda, nabídka SPC ...

Na informačních nástěnkách získají rodiče přehled o aktuálním dění v MŠ a obsahu výchovně vzdělávací práce či problematice předškolního vzdělávání a jeho současných trendech. Konkrétní výsledky pedagogické činnosti, výkresy, výrobky a grafomotorické listy dětí mohou rodiče vidět vystavené v prostorách MŠ. Rodiče podporují své děti, aby přinášely do MŠ z domova hračky, knihy, pomůcky a předměty, které nám pomáhají navodit konkrétní atmosféru k tématu.

Kladnou odezvu vidíme ve zpětné vazbě.  Drobnými sponzorskými dary nám rodiče pomáhají vylepšit prostředí MŠ. Nabízí svou pomoc při řešení vzniklých problémů. Pomáhají při opravách a údržbě majetku mateřské školy. Sami, dle svých možností, nám nabízí např. zbytkový materiál k pracovním a výtvarným činnostem a podílejí se na dalších činnostech či asistenci při akcích.

Úplnou novinkou letošního roku je aplikace Twigsee. Rodič může odhlásit dítě přímo na této aplikaci. Což je již hojně využito. Velkou výhodou je i „nástěnka“ – kde můžeme vytvořit příspěvek a odeslat jej rodičům. Ihned máme zpětnou vazbu, kdo příspěvek viděl a kdo nikoliv. 

Pedagogové naší MŠ se snaží rodinám porozumět a vyhovět, chráníme jejich soukromí, zachováváme diskrétnost a mlčenlivost v případě důvěrných informací.

Podmínky pro povinné předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 bylo uzákoněno pro dítě, které dovrší 5ti let povinné předškolní vzdělávání. Tyto děti jsou osvobozeny od školní úplaty to platí i pro děti, které mají OŠD. Jejich zákonní zástupci jsou povinni je z předškolního vzdělávání omlouvat, pokud se nemůže uskutečnit alespoň 4 h. denně. Omluvné listy mají rodiče v dostatečném množství k dispozici v šatně MŠ, po vyplnění je předávají učitelkám, které je zakládají.

V letošním roce je ještě stále povinnost vyplnit „papírový“ omluvný list. Od dalšího školního roku postačí omluvenka v aplikaci Twigsee, kterou si vytiskneme a založíme.

Nadstandartní aktivity

Během roku mohou děti po dohodě s rodiči a dle vlastního výběru navštěvovat tyto nadstandartní aktivity:

 • „Hurá do školy“- tréninkový program pro předškoláky
 • „Děti do bruslí“ – 10 lekcí výuky bruslení na zimním  stadionu v Telči
 • Logopedická prevence
 • Pravidelná setkání z Klubu invalidů