Zobrazit navigaci

Podpora logopedické prevence

Mateřská škola Dačice má zpracovaný projekt "Logopedická prevence u dětí předškolního věku" , který je nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu.V roce 2013 získala naše škola dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013.

Projekt s názvem "Mami, tati, povídej si se mnou" je zaměřen na depistáž dětí s poruchami komunikačních dovedností a řečového vývoje, rozšíření znalostí učitelek ve sledovaných oblastech a jejich praktické využití při skupinové a individuální práci s dětmi. Součástí projektu je minimálně šest společných interaktivních setkání rodič-dítě-učitelka, zaměřených na logopedickou prevenci a reedukaci.

Cíle projektu:

  • systematická práce s dětmi s narušenou komunikační schopností, která využívá všech prvků logopedické prevence pro rozvoj řečových dovedností a postupného vyrovnání deficitů ve všech sledovaných oblastech tj.- motorika mluvidel, zraková a sluchová percepce a paměť, vyjadřovací schopnosti, výslovnost, jazykový cit, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby
  • pomocí projektu "Mami, tati, povídej si se mnou" uskutečnit interaktivní setkání, kde budou mít rodiče možnost se hravou formou seznámit s prvky logopedické prevence a možnostmi reedukace jednotlivých jazykových rovin
  • dovybavit jednotlivá pracoviště školy novými didaktickými pomůckami včetně moderní informační a komunikační technologie
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence