Zobrazit navigaci

Přijímací řízení

Přijímací řízení

•  termín , místo a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (v období od 3.-16. května)  
•  o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím místního tisku a rozhlasu, vývěskou na MŠ a na www.msdacice.cz
•  o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy
•  předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou do konce srpna věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky. V případě dítěte, které se nově hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání nepožaduje MŠ  doklad o očkování
•  dítě může být přijato i v průběhu školního roku
•  o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, případně dětského lékaře
•  do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti od 3 do 6 let. V MŠ Za Lávkami jsou vytvořeny materiální a personální podmínky pro vzdělávání dětí od dvou let 
•  rozhodnout o přijetí do MŠ může ředitelka školy také na zkušební dobu, nejdéle tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy 

Tiskopis "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" najdete v sekci Tiskopisy

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení docházky do MŠ z těchto důvodů:
•  dítě nedochází do MŠ bez omluvy po dobu delší než dva týdny
•  zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
•  zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za za vzdělávání dítěte v MŠ nebo za školní stravování
• v průběhu zkušebního pobytu na doporučení lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny