Zobrazit navigaci

Projekt Zalávecké ekohrátky

Motto: „Čím je člověk vzdělanější, vnímavější a ušlechtilejší, tím více si váží přírody“    

                                                                                                                                               Jan Amos Komenský                                                                                                                                                                                                                                    

1. Charakteristika projektu cíle, vzdělávací nabídka

Tento projekt je koncipován tak, aby se prvky environmentální výchovy prolínaly všemi integrovanými bloky ŠVP MŠ Za Lávkami. Chtěli bychom dětem v posledním roce předškolního vzdělávání podrobněji přiblížit život na naší planetě. Budeme se dívat na svět okolo nás, pozorovat přírodu, seznamovat se s ekosystémy (les, louka, rybník, …), objevovat svět zvířat, rostlin, neživé přírody. Zapojíme děti do tradic a lidových zvyků v místě bydliště, ale také se podíváme na způsoby a podmínky k životu v jiných koutech naší Země.

Jedním z hlavních cílů je vést děti ke kladnému citovému vztahu k přírodě. Poskytnout jim základní poznatky o správném/nesprávném vztahu a chování člověka k životnímu prostředí, šetrnému zacházení s přírodou a přírodními zdroji, odpovědnému spotřebitelskému chování.

 

2. Hlavní cíle

  • Osvojení si elementárních poznatků a kompetencí pro pobyt v přírodě
  • Seznámení s místem a prostředím nejbližšího okolí, ve kterém dítě žije, vytváření kladného vztahu k němu, pocitu zodpovědnosti za něj, rozvíjení motivace k péči o dané místo
  • Probuzení zájmu o pochopení ekologických dějů a jejich následné zkoumání, v rámci svých schopností se chová tak, aby pomáhalo zachovávat přírodní stabilitu.
  • Získání schopnosti vyhledávat a srovnávat informace o problému, konfliktu, hodnotit je, hledat a nacházet řešení.
  • Seznamování s principy ochrany životního prostředí a osvojení si základních dovedností pro odpovědné spotřebitelské chování na úrovni MŠ.
  • Realizování praktických činností pro zlepšení stavu životního prostředí, jejího poznávání a bádání prostřednictvím prožitkového a situačního učení.