Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu


Školní vzdělávací program vychází z environmentální výchovy a podpory zdraví, též v sobě zahrnuje projekt: „Zalávecké Ekohrátky“.


Motto: „Co v předškolním věku zasejeme do úrodné půdy, zapustí kořínky pro budoucí košatý a rozvětvený strom.“

LOGO MŠ ZA LÁVKAMI

 

Hlavní cíle školy

 

  • Cílem naší MŠ je vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po celou dobu jeho pobytu v MŠ. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, který je charakterizován dovedností a návyky zdravého životního stylu a odolností vůči stresu, zdraví škodlivým vlivům, které mohou vést ke zneužití či závislostem.
  • Vést děti ke kladnému citovému vztahu k přírodě. Poskytnout jim základní poznatky o správném/nesprávném vztahu a chování člověka k životnímu prostředí, šetrnému zacházení s přírodou a přírodními zdroji, odpovědnému spotřebitelskému chování.
  • Umožnit dětem sblížení s přírodou pomocí přímého pozorování a práce v koutku živé přírody s rostlinami a zvířaty.
  • Rozvíjet a pomáhat formování schopnosti empatie (vcítění se do druhých), odbourávat agresivní chování, rozvíjet emoční inteligenci. Umožnit seberealizaci, vyjádření vlastní osobnosti, podporovat sebedůvěru a odvahu ke změně, podporovat tvořivost jak při práci samotné, tak ve vlastním životě. Učit se nést zodpovědnost a následky svých rozhodnutí.
 


Environmentální výchova


Prvky environmentální výchovy prolínají celým výchovným působením a vycházejí z oblasti RVP Dítě a svět. 

Jedním z hlavních cílů je vést děti ke kladnému citovému vztahu k přírodě. Poskytnout jim základní poznatky o správném/nesprávném vztahu a chování člověka k životnímu prostředí, šetrnému zacházení s přírodou a přírodními zdroji, odpovědnému spotřebitelskému chování.

Hodnoty, které tvoří kvalitu lidského života (tělesné, duševní a sociální) se navzájem prolínají. Vše souvisí s prostředím, v němž žijeme. Proto k tvorbě podmínek pro pohodu dětí v MŠ jsme zvolili program zaměřený na environmentální výchovu s prvky Zdravé MŠ.

K dosažení stanoveného cíle používáme dvě metody: Vytváření optimálního prostředí v MŠ pro děti i dospělé a výchovně vzdělávací působení v denních činnostech v MŠ.

Prvky environmentální výchovy mají rozvíjet konkrétní poznatky o přírodě a jejích částech. Podněty připravujeme pomocí vhodných metod, postupů a forem práce, kdy základem je hra prolínající se do všech výchovných činností.

K nejcennějším metodám, jimiž se děti seznamují s okolní přírodou, náleží přímému pozorování, učení venku a kladení důrazu na prožitkové a situační učení.

Ve škole působí dvě koordinátorky EVVO, které zpracovávají roční plán k rozvoji environmentální výchovy a následně tyto činnosti evaluují. Nabízejí DVPP z oblasti EVVO, vypracovávají projekty, články, činnosti a náměty k doplňkového programu v ŠVP Za Lávkami za spolupráce s ostatními učitelkami.

Zásady podpory zdraví v MŠ

Pro fyzické, psychické a sociální zdraví dětí je nezbytné uspokojovat základní individuální potřeby dětí v součinnosti dítěte, učitele a rodičů. Proto stanovujeme a dodržujeme rámcová pravidla uspořádání života a dne, která zabezpečují rytmický řád života a dne. Pro podporu zdraví ochraňujeme a posilujeme organismus dítěte nabídkou dostatečného pohybu, který je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelný a působí příznivě na tělesnou a duševní pohodu. Tělesnou a duševní pohodu u dětí podporujeme též zdravou výživou, která zajišťuje zdravý růst a vývoj, obranyschopnost, fyzickou a psychickou výkonnost. Naše MŠ také vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru vycházející z přirozených potřeb a zájmů dítěte. V prostorách MŠ vytváříme vstřícné, estetické, hygienické a podnětné prostředí. Důležité je vytvářet bezpečné sociální klima na základě důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole. Rozvíjíme styl řízení, který je založen na participaci a kooperaci. Podporujeme společenství mateřské školy a rodiny, prolínání vlivů z rodiny do MŠ a opačně na základě tolerance, partnerství a otevřenosti. Kvalita vztahů v rodině výrazně ovlivňuje fyzické, psychické i sociální zdraví dítěte. Dětem a jejich rodičům jsou v průběhu roku nabízeny aktivity s daným zaměřením (logopedický projekt s vlastními logopedickými asistenty, psychomotorika, projekt školní připravenosti) Snažíme se i o součinnost se základními školami, abychom připravili děti na plynulý, nestresující vstup do ZŠ. Svými aktivitami se snažíme podílet na životě a rozvoji obce a vytvářet tak model zdravého, věcného a sociálního prostředí.

Pro rodiče také zprostředkováváme poradenskou činnost v oblasti školní připravenosti dítěte. Každoročně jim je ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nabízeno screeningové vyšetření dětí a následné konzultace v prostorách mateřské školy.