Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z environmentální výchovy a podpory zdraví. Školní vzdělávací program v sobě zahrnuje doplňkový program "Zalávecké ekohrátky se skřítky a broučkem".

 Motto: „Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit.“

 Hlavní cíle školy

  • Cílem naší MŠ je vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po celou dobu jeho pobytu v MŠ. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, který je charakterizován dovedností a návyky zdravého životního stylu a odolností vůči stresu, zdraví škodlivým vlivům, které mohou vést ke zneužití či závislostem.
  • Rozvíjet a pomáhat formování schopnosti empatie (vcítění se do druhých), odbourávat agresivní chování, rozvíjet emoční inteligenci. Umožnit seberealizaci, vyjádření vlastní osobnosti, podporovat sebedůvěru a odvahu ke změně, podporovat tvořivost jak při práci samotné, tak ve vlastním životě. Učit se nést zodpovědnost a následky svých rozhodnutí.
  • Utvářet základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě i k lidem samotným a poskytnout základní poznatky o správném a nesprávném vztahu a chování člověka k životnímu prostředí - hlavně k přírodě.
  • Umožnit dětem sblížení s přírodou pomocí přímého pozorování a práce v koutku živé přírody s rostlinami a zvířaty.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Dáváme za pravdu myšlence, že „dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit“. A právě environmentální výchova v celé své šíři skýtá možnost tuto myšlenku realizovat.

Cílem environmentální výchovy v naší MŠ je vedení dětí ke kladnému vztahu k přírodě jako celku, do něhož patříme i my - lidé. K dosažení stanoveného cíle používáme dvě metody: Vytváření optimálního prostředí v MŠ pro děti i dospělé a výchovně vzdělávací působení v denních činnostech v MŠ.

Hodnoty, které tvoří kvalitu lidského života (tělesné, duševní a sociální) se navzájem prolínají. Vše souvisí s prostředím, v němž žijeme. Proto k tvorbě podmínek pro pohodu dětí v MŠ jsme zvolili program zaměřený na environmentální výchovu s prvky Zdravé MŠ.

Environmentální výchovou můžeme chápat získávání základních poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Jedná se o poznání a pochopení živé a neživé přírody, vztahu mezi jednotlivými organismy, působení člověka na přírodu, včetně poznání důsledků lidských činností, působících devastaci a ohrožení kvalit vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat s následným ohrožením lidského zdraví ale i všeho živého na naší Zemi.

Environmentální výchova by měla u dětí utvářet základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě i k lidem samotným a poskytnout základní poznatky o správném a nesprávném vztahu a chování člověka k životnímu prostředí - hlavně k přírodě.

Prvky environmentální výchovy musí prolínat celým výchovným působením. Mají rozvíjet konkrétní poznatky o přírodě a jejích částech. Podněty připravujeme pomocí vhodných metod, postupů a forem práce, kdy základem je hra prolínající se do všech výchovných činností.

K nejcennějším metodám, jimiž se děti seznamují s okolní přírodou, náleží přímé pozorování rostlin a zvířat při vycházkách v zahradě, na louce, v lese, u potoka. Mezi další metody patří pozorování a práce v koutku živé přírody s rostlinami a zvířaty. Zvláštní význam má sblížení dětí se zvířaty, které ovlivňuje jejich citlivost, a ta se projevuje i v mezilidských vztazích.