Zobrazit navigaci

Hurá, do školy!

Hurá, půjdu do školy

je reedukační program pro předškolní děti a rodiče.

Cílem je procvičení všech oblastí potřebných pro nástup do ZŠ.

 • Cílem projektu pro RODIČE je:
  • formou her a cvičení seznámit rodiče s rozvíjením funkcí a dovedností dítěte potřebných pro nástup do školy.
  • možnost pozorovat své dítě při řízených činnostech v kolektivu dětí a zhodnotit jeho stupeň zralosti pro vstup do školy
  • díky možnosti účastnit se her a soutěží utužovat dobré vztahy mezi MŠ a rodiči
 • Cílem projektu pro DĚTI je:
  • rozvíjet všestranně dovednosti dítěte před vstupem do ZŠ ve spolupráci s rodiči
  • podporovat sociální adaptaci dětí v kolektivu s cizími dospělými
  • seberealizovat se a spolupracovat s vrstevníky
 • Dítě si v programu „Hurá do školy“ rozšiřuje úroveň a rozsah zkušeností, poznatků, dovedností, návyků, vědomostí a postojů v přímém kontaktu s rodičem a učitelkou.

Pomocí her jsou rodičům představeny různorodé náměty k všestrannému rozvoji dítěte.

Program probíhá v šesti setkáních, vždy jedenkrát týdně v odpoledních hodinách (leden až březen).

Jedna lekce v délce 45 minut.

Setkání probíhá skupinově a pro dobré organizační výsledky jsou skupinky tvořeny po maximálně osmi dětech s jejich rodiči.

Lekce vedou učitelky ze třídy „U Žabiček“.

Oblasti, které procvičujeme:

 • Matematické představy - pro počítání je důležité znát a rozumět pojmům např. větší-menší, před-za, první-poslední aj.
 • Grafomotorika - nezbytná pro psaní
 • Jemná a hrubá motorika - nezbytná pro samostatnost, sebeobsluhu, kreslení, fyzická zátěž aj.
 • Sluchové vnímání - potřebná pro psaní, ale i čtení
 • Zrakové vnímání - důležité pro čtení i psaní (např. rozeznání podobných písmenek, postřehnutí detailu, ...)
 • Řečový projev a myšlení - podmínka správného čtení a psaní (když hlásku dítě špatně vyslovuje, často ji i špatně zapíše)
 • Prostorová orientace - významné pro matematiku a orientaci v číselném prostoru, vy vyšších ročnících pro geometrii, zeměpis, ...